Preview

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, Врач и Здоровье

Расширенный поиск

ПРОГРАММА ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ В НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО – ЭТАПЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Полный текст:

Аннотация

Реализация программы трансплантации печени в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского имеет давнишнюю историю. За 20 лет работы центра оказана высокотехнологичная медицинская помощь методом трансплантации оказана более 700 пациентам.

Об авторах

М. С. Новрузбеков
Научно-исследовательский институт скорой помощии имени Н.В. Склифосовского
Россия

доктор медицинских наук, и.о. профессора, научный руководитель Центра трансплантации печени,

МоскваВ. А. Гуляев
Научно-исследовательский институт скорой помощии имени Н.В. Склифосовского
Россия

доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Центр трансплантации печени,

МоскваК. Н. Луцык
Научно-исследовательский институт скорой помощии имени Н.В. Склифосовского
Россия

кандидат медицинских наук, заведующий клиническим отделением трансплантации печени,

МоскваР. Б. Ахметшин
Научно-исследовательский институт скорой помощии имени Н.В. Склифосовского
Россия

врач-хирург Центра трансплантации печени,

МоскваО. Д. Олисов
Научно-исследовательский институт скорой помощии имени Н.В. Склифосовского
Россия

кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Центра трансплантации печени,

МоскваК. М. Магомедов
Научно-исследовательский институт скорой помощии имени Н.В. Склифосовского
Россия

врач-хирург Центра трансплантации печени,

МоскваБ. И. Казымов
Научно-исследовательский институт скорой помощии имени Н.В. Склифосовского
Россия

врач-хирург Центра трансплантации печени,

МоскваБ. И. Яремин
Научно-исследовательский институт скорой помощии имени Н.В. Склифосовского
Россия

кандидат медицинских наук, доцент, врач-хирург Центра трансплантации печени, 

МоскваМ. Ш. Хубутия
Научно-исследовательский институт скорой помощии имени Н.В. Склифосовского
Россия

академик РАН, президент, 

МоскваСписок литературы

1. Ivanov P.A. Istoricheskie predposylki k razvitiyu transplantacii pecheni v Rossii // Transplan-tologiya. – 2009. – № 2. – S. 54–56. https://doi.org/10.23873/2074-0506-2009-0-2-54-56

2. Chzhao A.V. Transplantaciya pecheni v NII skoroj pomoshi im. N.V. Sklifosovskogo // Transplanto-logiya. – 2011. – № 1. – S. 65-67. https://doi.org/10.23873/2074-0506-2011-0-1-65-67

3. Mazzaferro V, Sposito C, Zhou J, et al. Metroticket 2.0 Model for Analysis of Competing Risks of Death After Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma. Gastroenterology. 2018;154(1):128–139. doi:10.1053/j.gastro.2017.09.025

4. Dindoost P, Jazayeri SM, Alavian SM. Hepatitis B immune globulin in liver transplantation prophylaxis: an update. Hepat Mon. 2012;12(3):168–176. doi:10.5812/hepatmon.832

5. Morfofunkcionalnaya ocenka transplantatov pecheni, poluchennyh ot standartnyh donorov i do-norov s rasshirennymi kriteriyami ocenki / M.Sh. Hubutiya, L.N. Zimina, I.E. Galankina i dr. // Transplantologiya. – 2018. – № 10 (2). – S. 87– 97. https://doi.org/10.23873/2074-0506-2018-10-2-87-97

6. Klinicheskij protokol vyyavleniya i obsledovaniya pacientov s pokazaniyami k transplantacii pe-cheni v regionah / M.S. Novruzbekov, B.I. Yaremin, A.A. Mironov i dr. // Vestnik medicinskogo in-stituta «Reaviz»: reabilitaciya, vrach i zdorove. – 2019. – № 3 (39). https://cyberleninka.ru/article/n/klinicheskiy-protokol-vyyavleniya-iobsledovaniya-patsientov-s-pokazaniyami-k-transplantatsii-pecheni-v-regionah (data obrasheniya: 15.05.2020).

7. Evaluation for Liver Transplantation in Adults: Practice Guideline by the AASLD and the AST (Enhanced Navigation). 2000

8. Kotelnikov G.P., Kolsanov A.V., Yaremin B.I. Principy upravleniya klinicheskim ishodom v transplantacii – regionalnaya model // Transplantologiya. – 2017. – № 9 (3). – S. 264–267. https://doi.org/10.23873/2074-0506-2017-9-3- 264-267

9. Novruzbekov M.S., Olisov O.D. Sosudistye oslozhneniya posle ortotopicheskoj transplantacii pecheni // Transplantologiya. – 2017. – № 9 (1). – S. 35–50. https://doi.org/10.23873/2074-0506-2017-9-1-35-50

10. Ot konservacii k apparatnoj perfuzionnoj reabilitacii donorskih organov / B.I. Yaremin, A.A. Mironov, V.V. Grebennikov i dr. // Vestnik medicinskogo instituta «Reaviz»: reabilitaciya, vrach i zdorove. – 2017. – № 5 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ot-konservatsii-k-apparatnoy-perfuzionnoyreabilitatsii-donorskih-organov (data obrasheniya: 20.05.2020).


Рецензия

Для цитирования:


Новрузбеков М.С., Гуляев В.А., Луцык К.Н., Ахметшин Р.Б., Олисов О.Д., Магомедов К.М., Казымов Б.И., Яремин Б.И., Хубутия М.Ш. ПРОГРАММА ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ В НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО – ЭТАПЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ. Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, Врач и Здоровье. 2020;(3):162-173.

For citation:


Novruzbekov M.S., Gulyaev V.A., Lutsyk K.N., Akhmetshin R.B., Olisov O.D., Magomedov K.M., Kazymov B.I., Yaremin B.I., Khubutiya M.S. LIVER TRANSPLANTATION PROGRAM AT N. V. SKLIFOSOVSKY RESEARCH INSTITUTE OF EMERGENCY MEDICINE: STAGES, ACHIEVEMENTS, AND OUTLOOKS. Bulletin of the Medical Institute "REAVIZ" (REHABILITATION, DOCTOR AND HEALTH). 2020;(3):162-173. (In Russ.)

Просмотров: 194


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2226-762X (Print)
ISSN 2782-1579 (Online)